layer

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Az utódok gondoskodása

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

Fekvőbeteg Osztályaink

Belgyógyászat

Mozgásszervi Rehabilitáció

Krónikus Belgyógyászat

Ápolás

Hospice

Geriátria

layer

Járóbeteg ellátás

Diabetológia

Reuma

Nőgyógyászat

Szemészet

Kardiólógia

Urológia

Angiológia

Pajzsmirigy

layer sublayer sublayer sublayer sublayer

VIP

Egy és kétágyas erkélyes szobáink állnak az Önök rendelkezésére.

layer sublayer

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

MAZSIHISZ Szeretetkórház

Adatvédelmi tájékoztató

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a MAZSIHISZ Szeretetkórház 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli: 

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége

MAZSIHISZ Szeretetkórház,

1145. Budapest, Amerikai út 53-55

E-mail: szeretetkorhaz@szeretetkorhaz.hu

Tel: +36 1 273 52 00

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Neve: Sztancs László EV

e-mail cím:  adatvedelmi.tisztviselo@szeretetkorhaz.hu.hu

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb tájékoztatás

MAZSIHISZ Szeretetkórház minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó állományok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező adatvédelmi incidens esetén kórházunk a törvényben meghatározott intézkedések alapján fog eljárni

 

- Az (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet 4. cikkének (12) bekezdése, 33. és 34. cikke, valamint (85)–(88) preambulumbekezdése

 

 

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

 

 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;

- a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;

- az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;

- az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendelet (EU) 2016/17 rendeletének 6. cikk (1) a), b), c) pontja alapján

 

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnekMAZSIHISZ Szeretetkórház az egészségügyi feladatok ellátásához az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe.

 

Neve: Sztancs László EV

Elérhetősége:informatika@szeretetkorhaz.hu

 

Neve: PDK Kft.

Elérhetősége:toth.arpad.pdk@gmail.com

 

Neve: MED-INFO-ART Kft.

Elérhetősége:med.info.art@gmail.com

 

Neve: 3 IN1 HOSTING Bt.

Elérhetősége: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.

 

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

 

Kezelt adatok köre

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Önről a következő adatokat kezeljük a gyógykezelése kapcsán.

 

- név

- születési név

- születési idő

- születési hely

- állampolgárság

- TAJ szám

- anyja neve

- lakcím

- telefonszám

- egészségügyi adatok

- hozzátartozó, vagy gondnok neve, telefonszáma

 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

 

Kamerarendszer

Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyon és személy védelmi célból kamerákat helyezett ki az épület főbejáratánál. A kamerafelvételek adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik a munkáltató jogos érdeke alapján

 

Személyi ellenőrzés

MAZSIHISZ Szeretetkórház megbízásából a vagyonvédelmi szolgáltató jogosult a kórház területére belépő vagy onnan kilépő személyek csomagjának bemutatását kérni a tervezett intézkedése okának és céljának közlése mellett.

 

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

- egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;

- zárójelentést legalább 50 évig;

- képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;

- amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig őrizzük.

- a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb 3 napig tároljuk.

 

 

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az az alábbi jogok illetik meg:

 

- Adatkezelés korlátozásához való jog: kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását.

- Az elfeledtetéshez való jog: kérheti, hogy az adatkezelő által nyilvánosságra hozott a személyes adatokat, szóban forgó személyes adatokra mutató

  linkek vagy-e személyes adatok másolatának, másodpéldányának törlését az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével.

- Adathordozhatósághoz való jog: kérheti adatainak átadását vagy továbbítását.

- Hozzáférés joga: tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról.

- Helyesbítés joga: kérheti egy vagy több adatának helyesbítését.

- Tiltakozás joga: kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen.

- Törlés joga: kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

 

 

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a MAZSIHISZ Szeretetkórház címére vagy elektronikusan adatvédelmi tisztviselő részére az adatvedelmi.tisztviselo@szeretetkorhaz.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

 

EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.

 

Elérhető nyomtatott formában, a betegfelvételi irodában, és a kórház honlapján,  www.szeretetkorhaz.hu  Adatvédelem menü alatt.

 

Változtatás jogát fenntartjuk.

Kelt: Budapest 2018.05.16