MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány célja:
A MAZSIHISZ Szeretetkórházban korszerű betegellátási struktúra kialakítása, az intézmény gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenységének és tudományos-, kutató-, oktató munkájának támogatása, továbbá a kórház mindennapi mőködésében a hitéleti követelmények megtartásának (különös figyelemmel a vallási szabályok szerinti étkezésre) folyamatos segítése.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében vagyonából támogatja az intézményt:
1. magasabb színvonalú mőködtetéséhez, fejlesztéséhez szükséges új források és lehetıségek feltárását,
2. a rendelkezésre álló források optimális felhasználására alkalmas, jól koordinált irányítási rendszer megteremtését,
3. a szakember- és mőszerellátottság fejlesztésével, az ellátási – ápolási feltételek javításával, más intézményekkel „versenyképes” szolgáltatások nyújtását,
4. a kórház és az ellátást igénylı személyek mindennapi kapcsolatának kialakítását,
5. egészség megırzési, betegségmegelızési, egészségügyi rehabilitációs tevékenységét,
6. szociális tevékenységének ellátását, az idıskorúak gondozásának elısegítését,
7. a humán erıforrás hatékonyságának emelése érdekében, az orvosok, az ápoló személyzet oktatását és továbbképzését támogatja, segíti a szakmai utak szervezését,
8. támogatja az intézmény kutatási -fejlesztési feladatainak ellátását,
9. hitéleti tevékenységének folyamatos biztosítását.

Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében a Khtv.26.§ c. pontja alapján a következő közhasznú tevékenységeket látja el:
• egészség-megırzési, betegségmegelızési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
• szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása
• tudományos tevékenység, kutatás
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az Alapítvány a fenti célkitőzések gyakorlati megvalósítását folyamatosan segíti. Az Alapítvány közhasznú céljai megvalósítása során mentes minden politikai, ideológiai vagy hitbéli különbségtételtıl és mőködése során kerüli az emberek bármilyen hátrányos megkülönböztetését.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és politikai tömegmozgalmat nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyőlési képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány
Kéri, hogy személyi jövedelemadójának 1% -ról az alapítvány javára rendelkezzen.
Számlaszámunk: OTP Bank Rt. 11714006-20407234
Adószámunk: 18173503-1-42

Köszönjük a támogatását

ALAPÍTÓ OKIRAT 2010
ALAPÍTÓ OKIRAT 2001